REGIÓN

O
bec Slepčany je typickou vidieckou obcou, ktorá leží v okrese Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji. Názov obce pochádza až zo stredoveku, kedy boli obyvatelia Slepčian povinní odovzdávať opátstvu naturálne dávky v podobe sliepok a vajec k Veľkej noci a kohútovk Vianociam. V súčasnej dobe má obec 878 obyvateľov. Najstaršie osídlenie obce Slepčany siaha do začiatku neskorej doby kamennej – eneolitu. Narodila sa tu významná osobnosť uhorských dejín Juraj Selepčéni Pohronec – ostrihomský arcibiskup, prímas Uhorska, ktorý bol považovaný za jedného z najvýznamnejších cirkevných hodnostárov, diplomatov a politikov strednej Európy v 17. storočí. Z geologicko - geomorfologického hľadiska je územie slepčianskych viníc tvorené Žitavskou pahorkatinou. Žitavskú pahorkatinu budujú pliocénne pestré íly a piesky, vzácne štrky,prekryté štvrtohorným sprašovým pokrovom. Charakterizuje ju nížinný pahorkatinný reliéf v nadmorskej výške 140 – 300 m n. m. Žitavská pahorkatina predstavuje typ nížinnej krajiny s kultúrnou stepou až lesostepou, vidieckou sídelnou štruktúrou a poľnohospodárskou funkciou. Z pôdnych typov sa tu vyskytujú hnedozeme, prevažujú hnedozem subtypu hnedozem glejová, resp. hnedozem pseudoglejová. Prevažujú pôdy s vysokou a stredou kvalitou pôdy.